Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Otrzymałeś decyzję odmowną i nie wiesz, dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania? Pamiętaj, jako poszkodowanemu przysługuje Ci pełna wiedza o tym, jak prowadzone jest dochodzenie odszkodowań oraz prawo do poznania przyczyn odmowy. Pytaj o argumenty i dowody, a w razie potrzeby złóż odwołanie.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania po wypadku.

W każdym przypadku lista przesłanek, które powodują, że wypłata odszkodowania po wypadku nie przysługuje, może być nieco inna. Wyłączenia odpowiedzialności TU definiują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Mogą także wystąpić okoliczności uniemożliwiające ustalenie sprawcy lub skłaniające do uznania przyczynienia się poszkodowanego do powiększenia rozmiaru szkody. Najczęściej prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeśli:

  • brakuje dowodów, w jakich okolicznościach została poniesiona szkoda (gdyż na przykład sprawca zbiegł i nie udało się go zidentyfikować, okoliczności są niejasne),
  • poszkodowany dopuścił się rażącego zaniechania (brak ważnego przeglądu technicznego pojazdu, brak opłaconej składki ubezpieczenia, pojazd źle załadowany, źle zabezpieczony),
  • pojazd został uszkodzony w trakcie popełniania czynu zabronionego,
  • kierowca pojazdu w czasie jazdy nie posiadał ważnego prawa jazdy, znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • do uszkodzenia auta doszło w wyniku działań wojennych lub zamachu terrorystycznego,
  • istnieje uzasadnione przesłanki, że do szkody doprowadzono w celu wyłudzenia odszkodowania po wypadku.

Złóż odwołanie lub zwróć się po pomoc do kancelarii w Pruszkowie.

Jeżeli uważasz, że Twoje roszczenie odrzucono bezzasadnie, możesz się odwoływać. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie, dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Najczęściej odwołanie można składać w terminie trzech lat, później ulega przedawnieniu. Należy zamieścić w nim numer polisy, numer szkody, opisać swoje stanowisko w sprawie oraz przedstawić dowody na jego potwierdzenie. W kancelarii odszkodowawczej: http://kancelariaciti.pl/ w Pruszkowie uzyskasz profesjonalną pomoc prawną. Często TU nie uznają reklamacji, a skuteczne dochodzenie odszkodowań możliwe jest tylko na drodze postępowania sądowego.